+31 157370486 info@qmes.nl

Praktijkverslag | Ammoniakgas Emissie Controle

in Varkens & Pluimveestallen

Intensieve veehouderij of industriële veehouderij, ook wel bekend als de bio-industrie, is een productiebenadering van landbouwdieren om de productieoutput te maximaliseren, terwijl de productiekosten tot een minimum worden beperkt. Intensieve industriële landbouw is uitgegroeid tot de grootste bedreiging voor het mondiale milieu door verschraling van het ecosysteem en de uitstoot van broeikasgassen.

De industriële productie van varkens en pluimvee is een belangrijke bron van uitstoot van broeikasgassen en zal naar verwachting nog groter worden. Op intensieve varkenshouderijen worden de dieren over het algemeen op betonnen roostervloeren gefokt. De mest wordt meestal opgeslagen in de vorm van een slurry (slurry is een vloeibaar mengsel van urine en ontlasting). Tijdens opslag op de boerderij stoot slurry methaan en ammoniak uit en wanneer mest op het land wordt verspreid, stoot het stikstofoxide af en veroorzaakt het stikstofvervuiling van land en water. Pluimveemest van boerderijen stoot hoge concentraties stikstofoxide en ammoniak uit.

Europese wetgeving met betrekking tot dierlevensomstandigheden legt strikte normen op voor de luchtkwaliteit in stallen voor dieren. EU-richtlijn 98/58 / EG (bijlage 10) stelt dat dierlijke gebouwen onder andere leefomstandigheden moeten handhaven die niet schadelijk zijn voor de dieren met betrekking tot gasconcentraties.

Effecten van ammoniak op de diergezondheid

Ammonia is sterk oplosbaar in water en wordt vermoedelijk grotendeels geabsorbeerd door het distale luchtwegslijmvlies van dieren. Ammoniak kan de bacteriële besmetting van de longen begunstigen door de pulmonaire klaring te verminderen en ontsteking van de luchtwegslijmvliezen te veroorzaken. Ammoniak kan ook cellulaire necrose van alveolaire weefsels beïnvloeden en leiden tot ademhalingsstress en oedeem (abnormale vochtophoping in het interstitium).
Stress heeft in het algemeen gevolgen voor:

  • Het immuunsysteem
  • Endocriene systeem
  • Diergedrag
  • Prestatiemaatstaven

Stressfactoren veroorzaken een reeks natuurlijke afweerreacties, die homeostatische processen vormen.
Wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat kortstondige blootstelling aan lage ammoniakconcentraties (~ 30 tot 50 ppm) een beperkt effect hebben op de diergezondheid. Langdurige blootstelling aan hoge NH3 -concentraties (> 50 ppm NH3) heeft echter wel een effect op de algehele diergezondheid.

Acute and prolonged effects of ammonia on hematological variables, stress responses, performance, and behavior of nursery pigs

E. von Borell, PhD; A. Özpinar, PhD; K. M. Eslinger; A. L. Schnitz; Y. Zhao, PhD; F. M. Mitloehner, PhD.

Journal of Swine Health and Production—Volume 15, Number 3

Deze effecten werden gemeten door bloedanalyse van de blootgestelde dieren, met name het meten van cortisol en haptoglobinewaarden in het bloed. Cortisol wordt vrijgegeven als reactie op stress en een lage bloedglucoseconcentratie. Het werkt om de bloedsuikerspiegel te verhogen door gluconeogenese, om het immuunsysteem te onderdrukken en om het metabolisme van vet, eiwitten en koolhydraten te ondersteunen. Het vermindert ook de botvorming. Haptoglobine is een eiwit dat wordt gevormd in de lever en dat betrokken is bij de afbraak van hemoglobine van rode bloedcellen. Een aanhoudend hoge haptoglobineconcentratie kan wijzen op longoedeem of voortzetting van alveolaire necrose.

Praktijkverslag

Praktijkverslag Biologische behandeling van een varkensstal (Engels)

Dit praktijkverslag beschrijft de effecten van MicroCat-DL en QM-BioStable op ammoniakemissie, diergezondheid & mortaliteit, diergewicht, voedselconversie en mestverwijdering uit mestkelders op een commerciële varkensfokkerij in Roemenië.

Praktijkverslag Ammoniak Controle in een pluimveestal (Engels)

Dit praktijkverslag beschrijft de effecten van QM-BioStable op de sterfte en het gewicht van dieren op een proefboerderij in Nederland. De toepassing van het product werd gedurende 8 productiecycli in één jaar getest.

Praktijkverslag Ammoniak Controle in een Varkensstal (Engels)

Dit praktijkverslag beschrijft de effecten van QM-BioStable op ammoniakemissie en diergezondheid op een varkensfokkerij in Nederland.